2018-tól visszatéríthető a sikeres nyelvvizsga díja!

Utolsó módosítás: 2019. április 02.

Gyakran ismételt kérdések az első sikeres nyelvvizsga díjának visszaigényléséről

Mikor vagyok jogosult nyelvvizsgadíj-visszaigénylésre?

Abban az esetben, ha

- 35 évnél fiatalabb vagy és
- 2018. január 1. után tettél sikeres komplex vagy részvizsgát B2 vagy C1 szinten.

Mennyi a kérhető támogatás díja?

A ténylegesen megfizetett vizsgadíj, de maximum a minimálbér 25%-a, azaz 34 500 Ft (2018-ban).

Ha van már egy korábban letett vizsgám egy másik nyelvből vagy ugyanazon nyelvből, de egy alacsonyabb szinten, akkor jogosult vagyok-e a 2018. január 1. után letett első nyelvvizsga díjának visszatérítésére?

Igen, mivel 2018. január 1. után letett első sikeres vizsga után is jár támogatás függetlenül attól, hogy tettem-e korábban sikeres vizsgát másik nyelvből vagy ugyanabból a nyelvből, de alacsonyabb szinten.

Igényelhetem-e a támogatást akkor is, ha nem egyszerre sikerült a komplex vizsgám, hanem több alkalommal sikeresen letett részvizsgákkal? Ez esetben mennyi támogatásra vagyok jogosult?

Igen, de csak akkor, ha a két sikeres részvizsga-bizonyítvány kiállítása között kevesebb, mint 1 év telt el.
Két sikeres részvizsga esetén a támogatás mértéke a minimálbér 25 %-a, azaz jelenleg 34 500 Ft, akkor is, ha két részvizsga díjának összege meghaladja ezt az összeget.

Ha van már egy sikeres részvizsgám tavalyról, és most készülök egy újabb részvizsgára, akkor jár nekem támogatás?

igen, de csak a 2018. január 1 után letett részvizsga összegének mértékéig
Mire van szükségem a támogatás igényléséhez?

a vizsgázó nevét is tartalmazó, a nyelvvizsga díj befizetését igazoló számla másolatára
egy kitöltött, a nyelvvizsgadíj támogatásához nyújtott, támogatási kérelemre (amelyhez szükség van a bizonyítványban feltüntetett anyakönyvi számra, sorszámra és a vizsgához kapcsolódó egyéb adatokra)
https://nyugdijbiztositas.tcs.allamkincstar.gov.hu/m/2018/Nyelvvizsga-djhoz-nyjtott-tmogats-irnti-krelem.pdf

Hol és meddig tudom igényelni a nyelvvizsga-támogatást?

A bizonyítvány kiállításától számított 1 éven belül, a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságánál (NYUFIG), postai úton (a Budapest 1820 címre küldve) vagy emailen.

Mennyi idő alatt bírálják el a nyelvvizsgadíj támogatására benyújtott kérelmem?

Az elbírálás ideje 30 nap.

forrás:languagecert.hu

 

Tájékoztató a támogatás feltételeiről és vizsgadíj visszaigényléséhez szükséges lépésekről

A támogatásra jogosultság megítélése szempontjából első sikeres komplex nyelvvizsgának minősül:

A támogatott nyelvekből 2018. január 1-jét követően elsőként sikeresen megszerzett

- államilag elismert általános nyelvi vagy szaknyelvi komplex B2 típusú (középfokú) vagy komplex C1 típusú (felsőfokú) nyelvvizsga (a továbbiakban együtt: komplex nyelvvizsga),
- a külön kormányrendeletben meghatározott feltételek szerint egyesíthető középfokú vagy felsőfokú írásbeli és szóbeli részvizsgák,
- a komplex nyelvvizsgával egyenértékű emelt szintű idegen nyelvi érettségi vizsga, továbbá
- a komplex nyelvvizsgának megfelelő, külön kormányrendeletben foglaltak szerint honosított nyelvvizsga.
Támogatott nyelv: angol, német, francia, olasz, orosz, spanyol, bolgár, görög, horvát, lengyel, örmény, roma/cigány (romani, illetve beás), román, ruszin, szerb, szlovák, szlovén, ukrán, latin, portugál, arab, héber, japán, kínai, holland, finn, ha a vizsga nyelve az érintett személy állampolgársága szerinti ország hivatalos nyelvétől eltérő, továbbá a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 39. § (1) bekezdés a)–h) pontjában meghatározott nem magyar állampolgárságú személy esetén a magyar nyelv.

Jogosultsági feltételek

Az első sikeres komplex nyelvvizsga díjának megfizetéséhez nyújtott támogatást az a 35 év alatti személy veheti igénybe, aki

- a sikeres komplex nyelvvizsgáról, egyesíteni kívánt részvizsgák esetén a második sikeres részvizsgáról kiállított nyelvvizsga-bizonyítványon megadott vizsganapon,
- a komplex nyelvvizsgával egyenértékűséget igazoló érettségi bizonyítvány, tanúsítvány kiállításának napján, illetőleg
- a komplex nyelvvizsgának megfelelő, honosított nyelvvizsga esetén a honosítási határozat kiállításának napján
a 35. életévét még nem töltötte be.

Az emelt szintű idegen nyelvi érettségi vizsga alapján a támogatás azoknak a személyeknek jár, akik a vizsgát térítési díj ellenében tették le.

A támogatás mértéke

A támogatás mértéke a vizsgázó által ténylegesen megfizetett díj, de legfeljebb a díj megfizetése időpontjában érvényes kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 25%-ának megfelelő összeg.

Egyesíthető részvizsgák esetén a támogatás maximum összegeként a második sikeres részvizsga díjának megfizetésekor érvényes kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 25%-át kell figyelembe venni. Ha az első részvizsga vizsganapja 2018. január 1. előtti, vagy a két sikeres részvizsga-bizonyítvány kiállítása között több mint 1 év telt el, akkor a támogatás csak a második részvizsga díja után jár.

A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) összege 2017. évben 127.500 Ft, 2018. évben 138.000 Ft, mely alapján a 2017. évben befizetett nyelvvizsga esetén legfeljebb 31.875 Ft, 2018. évben befizetett nyelvvizsga esetén legfeljebb 34.500 Ft összegű támogatás biztosítható.

Az igény előterjesztése

A támogatás iránti kérelem 1 éven belül terjeszthető elő

az első sikeres komplex nyelvvizsga-bizonyítvány kiállításának napjától,
egyesíthető részvizsgák esetén a második sikeres részvizsga letételét igazoló nyelvvizsga-bizonyítvány kiállításának napjától, vagy
érettségi bizonyítvány, tanúsítvány kiállításának napjától, illetve
a honosítási határozat közlésétől
számítva. A megjelölt határidő jogvesztő.

A kérelmet a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnál kell előterjeszteni az e célra rendszeresített formanyomtatványon vagy elektronikus űrlapon. (Postacím: Budapest, 1820)

A kérelemhez mellékelni kell a nyelvvizsga díjának megfizetését igazoló, a vizsgázó nevét is tartalmazó számlák másolatát.

Ez a komplex nyelvvizsga díjára, egyesíthető részvizsgák esetén a részvizsgák díjára, az emelt szintű idegen nyelvi érettségi térítési díjára, vagy a honosítási eljárás díjára vonatkozó számla.

Egyesíthető részvizsgák esetén,

- ha az első részvizsga vizsganapja 2018. január 1. előtti, vagy
- a két sikeres részvizsga-bizonyítvány kiállítása között több mint 1 év telt el,
csak a második részvizsga számláját szükséges mellékelni a kérelemhez, mivel támogatás ez esetben csak a második részvizsga díja után jár.

Számla hiányában a vizsgadíj befizetésének igazolására a nyelvvizsgaközpont vagy az Oktatási Hivatal által kiállított igazolás fogadható el.

A támogatás igénylésére a magyar állampolgárokkal azonos feltételekkel jogosultak az alábbiakban felsorolt nem magyar állampolgárságú személyek is (az Nftv. 39. § (1) bekezdés a)-h) pontjában felsorolt nem magyar állampolgárságú személyek):

- az Európai Gazdasági Térséghez tartozó országok állampolgárai, valamint családtagjaik,
- a Magyarország területén élő hontalan, menekült, menedékes, befogadott, bevándorolt, letelepedett személy,
a nemzetközi megállapodás alapján a magyar állampolgárokkal azonos elbírálás alá eső külföldi állampolgár,
azoknak az országoknak az állampolgárai, amelyekben a magyar állampolgár a viszonosság elve alapján igénybe veheti az adott állam felsőoktatási szolgáltatásait,
- a szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény (a továbbiakban: kedvezménytörvény) hatálya alá tartozó, de magyar állampolgársággal vagy a szabad mozgás és tartózkodás jogával nem rendelkező személy,
- a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározott – magát magyar nemzetiségűnek valló – harmadik országbeli állampolgár,
- a magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás és tartózkodás céljából kiállított engedéllyel (EU Kék Kártyával) rendelkező harmadik országbeli állampolgár,
- az összevont engedéllyel rendelkező harmadik országbeli állampolgár.


A nem magyar állampolgárságú kérelmező által csatolandó további dokumentumok:

A személyazonosság igazolásához az érvényes úti okmány vagy személyazonosító igazolvány, regisztrációs igazolás, vagy a lakcímkártya másolata szükséges.

Amennyiben a kérelmező

- Magyarország területén élő hontalan, menekült, menedékes, befogadott, bevándorolt, letelepedett, vagy
a magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás és tartózkodás céljából kiállított engedéllyel (EU Kék Kártyával) rendelkező harmadik országbeli állampolgár, vagy
- összevont engedéllyel rendelkező harmadik országbeli állampolgár,
akkor ezen tényt igazoló okirat másolatát kell benyújtania.

Az igazolás módja:

A menekült, illetve oltalmazott státuszt a lakóhely szerint illetékes járási hivatal okmányirodai osztálya által kiállított személyazonosító igazolvány,
- a menedékes státuszt a személyazonosító és tartózkodási jogot igazoló okmány, illetve a menedékesként való elismerésről szóló igazolás,
- a befogadott státuszt a menekültügyi hatóság biometrikus adatokat tartalmazó kártya formátumú humanitárius célú tartózkodási engedély,
- a bevándorolt státuszt a biometrikus adatokat tartalmazó kártya, tartózkodási engedély vagy személyi igazolvány,
- a letelepedett státuszt a tartózkodási engedély, vagy a személyazonosító igazolvány,
- a Magyarország területén tartózkodó elismert hontalan személy jogállását az idegenrendészeti hatóság által kiállított humanitárius célú tartózkodási engedély,
- az EU Kék Kártyával rendelkező, az ezen státuszt igazoló tartózkodási engedély,
- az összevont engedéllyel rendelkező harmadik országbeli állampolgár ezen státuszt a tartózkodási engedély
másolatának benyújtásával igazolható.

A támogatás folyósítása:

A jogosultság megállapítása esetén a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság a határozat kiadását követő 13 napon belül intézkedik a támogatás az ügyfél kérelmében megjelölt belföldi pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlára történő utalásáról.

(forrás: https://folyositas.tcs.allamkincstar.gov.hu/t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3k/23-az-els%C5%91-sikeres-nyelvvizsga-%C3%A9s-az-els%C5%91-emelt-szint%C5%B1-idegen-nyelvb%C5%91l-tett-%C3%A9retts%C3%A9gi-vizsga-d%C3%ADj%C3%A1hoz-ny%C3%BAjtott-t%C3%A1mogat%C3%A1s.html)

 

Űrlap a támogatás igényléséhez:

https://nyugdijbiztositas.tcs.allamkincstar.gov.hu/m/2018/Nyelvvizsga-djhoz-nyjtott-tmogats-irnti-krelem.pdf


< Vissza